Przetarg nr 8 – przetarg nieograniczony na roboty budowlane p.n. „Czyszczenie elewacji na wybranych budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy”.

2018.09.02

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy zaprasza Państwa do wzięcia udziału w przetargu i złożenia swojej oferty cenowej na roboty budowlane p.n. „Czyszczenie elewacji na wybranych budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy”.

Wszystkie informacje na temat w/w zamówienia i potrzebne do złożenia oferty zawarte są
w załączonej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Dodatkowo zamieszczamy również załączniki nr 1 i 2, które należy wypełnić i uzupełnione załączyć do swojej oferty.

Oferty prosimy złożyć do dnia 20.09.2018 roku do godz. 1000w sekretariacie Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kołobrzeskiej 15 w Bydgoszczy. Pod pojęciem termin składania ofert rozumie się termin osobistego złożenia oferty w Sekretariacie Spółdzielni lub datę i godzinę wpływu do Spółdzielni przesyłki pocztowej, kurierskiej, itp.

Uprzejmie zapraszamy do złożenia oferty na powyższe zamówienie.

SIWZ oraz załączniki dostępne są po kliknięciu w tytuł ogłoszenia o przetargu nr 8 !

Pytanie Oferenta i odpowiedź Zamawiającego po kliknięciu w tytuł ogłoszenia o przetargu nr 8 !

 

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na wykonanie robót budowlanych p.n. „Czyszczenie elewacji na wybranych budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy” wybrano ofertę firmy:

MYKO POLSKA Andrzej Majewski z siedzibą w m. Suchy Las