ZAWIADOMIENIE O PODJĘCIU UCHWAŁ PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE NA PIŚMIE

2022.04.28

ZAWIADOMIENIE
O PODJĘCIU UCHWAŁ PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE NA PIŚMIE

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy zawiadamia, że na podstawie art. 36 § 9-13 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2021 r. poz. 648) oraz uchwały Zarządu nr 24/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r. zarządził podjęcie wybranych uchwał przez Walne Zgromadzenie Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy na piśmie.

Podjęcie uchwał przez Walne Zgromadzenie na piśmie nastąpi poprzez głosowanie na kartach do głosowania w trybie jawnym.

Głosowanie odbędzie się w dniu 25 maja 2022 r. w godzinach od 12:00 do 18.00 w następujących lokalach wyborczych:

  • Sali Konferencyjnej Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy przy ul. Zaświat 30 w Bydgoszczy,
  • Biurze Obsługi Klienta Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy przy ul. Strzeleckiej 59 w Bydgoszczy.

Pełna treść zawiadomienia dostępna jest w załączniku.

 

Załączniki

Bydgoski Budżet Obywatelski

2022.04.12

Szanowni Państwo,

rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące regulaminu programu Bydgoski Budżet Obywatelski. Konsultacje potrwają do 22 kwietnia bieżącego roku. Mają zasięg ogólnomiejski i mogą w nich wziąć udział wszyscy mieszkańcy Bydgoszczy.  Można zatem wnieść swoje uwagi i pomysły i przyczynić się do tego, by Bydgoski Budżet Obywatelski jeszcze lepiej spełniał oczekiwania mieszkańców.

Opinie można przedkładać za pośrednictwem internetowej ankiety dostępnej na stronie internetowej www.bydgoszcz.pl/bbo.

Zachęcamy Państwa do udziału w konsultacjach oraz do wniesienia uwag, ukierunkowanych na zmiany w regulaminie BBO, które pozwolą na realizację projektów na terenach spółdzielczych.

Ankieta, poza miejscami na wniesienie propozycji dotyczących narzędzi w komunikacji społecznej w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego, daje m.in. możliwość podania w punkcie 1 zmian w regulaminie BBO, co powinno przełożyć się na zwiększenia zaangażowania mieszkańców i realizowane zadania uczynić ogólnodostępnymi (punkt 4 ankiety).

Aktualny zapis w regulaminie BBO stanowi, że w przypadku zadań inwestycyjnych (majątkowych) – wymagana jest lokalizacja na określonym terenie, który musi stanowić grunt znajdujący się      w zasobie Miasta Bydgoszczy lub Skarbu Państwa we władaniu Miasta Bydgoszczy.
Taki zapis eliminuje z przedsięwzięć BBO np. osiedlowe tereny „wspólne” spółdzielni mieszkaniowych, pozostające w wieczystym użytkowaniu od gminy. Uniemożliwia tym samym realizowanie
na ww. terenach szeregu ciekawych i przydatnych dla mieszkańców miasta projektów.

Z powodu braku na osiedlach mieszkaniowych „zasobów miejskich”, powoduje to przepełnianie projektami, często na „siłę”, terenów zajmowanych przez należące do gminy placówki oświatowe lub realizację w ramach BBO projektów zawierających podstawowe zadania gminy.

Regulaminy budżetów obywatelskich, które na określonych zasadach umożliwiają realizację projektów na terenach niebędących w dyspozycji gminy mają m.in. miasta: Gdańsk, Sopot, Katowice, Świętochłowice, a w naszym regionie: Toruń, Inowrocław, Grudziądz. Podstawą jest najczęściej przedstawienie oświadczenia właściciela nieruchomości o woli użyczenia danego terenu
pod inwestycję wskazaną w projekcie na czas nie krótszy niż okres amortyzacji planowanych nakładów na danym terenie oraz deklaracja utrzymania infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu.

 

Więcej informacji na temat Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego możecie Państwo znaleźć na stronie www.bdgbo.pl  oraz na Facebooku  www.facebook.com/bdgbo .