CZŁONKOSTWO W POMORSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BYDGOSZCZY

CZŁONKOSTWO W POMORSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
W BYDGOSZCZY

Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy przypomina, iż zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 845 ze zm.) jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu albo ekspektatywa własności należy do kilku osób, członkiem spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom. Zatem wszyscy uprawnieni mogą złożyć zgodne oświadczenie woli wskazujące kto będzie członkiem Spółdzielni.

W przypadku braku zgodnego oświadczenia i zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzygnięcia dokonuje sąd w postępowaniu nieprocesowym. Wówczas Spółdzielnia wyznaczy Państwu termin, nie dłuższy niż 12 miesięcy, do wystąpienia do sądu z wnioskiem
o rozstrzygnięcie, kto będzie członkiem Spółdzielni. Niezłożenie w wyznaczonym przez Spółdzielnię terminie wniosku do sądu wyboru dokonuje Spółdzielnia. Spółdzielnia dokonuje wyboru poprzez losowanie spośród osób uprawnionych. O dokonanym wyborze powiadamia wybraną osobę na piśmie w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru.

Do czasu rozstrzygnięcia przez sąd nieprocesowy lub wyboru przez Spółdzielnię osoby, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu albo ekspektatywa własności, mogą wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu wykonywania uprawnień wynikających z członkostwa w spółdzielni.

Nasi Partnerzy