Informacja

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy na podstawie art. 3571 Kodeksu cywilnego oraz art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w związku z § 32 ust.1 Statutu Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy postanowił :

  • zaniechać zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy w terminie do 20.06.2020r. ,
  • dokonać zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy  w terminie do 6 tygodni od dnia zakończenia stanu epidemii w kraju.
Nasi Partnerzy