Przetarg nieograniczony nr 4 / 2020

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy zaprasza Państwa do wzięcia udziału w przetargu i złożenia swojej oferty cenowej na roboty instalacyjne p.n.: „Budowa wewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej; wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania (bez węzłów cieplnych) oraz instalacji wentylacji mechanicznej garażu podziemnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 1 przy ul. Zaświat 5 w Bydgoszczy, dz. nr 240/8 obręb 121, Bydgoszcz.”

Wszystkie informacje na temat w/w zadania i potrzebne do złożenia oferty zawarte są
w załączonej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Dodatkowo  do SIWZ do pobrania są również załącznik nr 1 i nr 2, które należy wypełnić i uzupełnione załączyć do swojej oferty oraz załącznik nr 3 (wersja elektroniczna projektów wykonawczych branżowych).

Oferty prosimy złożyć do dnia 15.01.2021 roku do godz. 1000 w sekretariacie Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Zaświat 32 w Bydgoszczy. Pod pojęciem termin składania ofert rozumie się termin osobistego złożenia oferty w Sekretariacie Spółdzielni lub datę i godzinę wpływu do Spółdzielni przesyłki pocztowej, kurierskiej, itp.

Uprzejmie zapraszamy do złożenia oferty na powyższe zadanie.

Nasi Partnerzy