ŚWIADECTWO EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Uprzejmie informujemy, że Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy otrzymała Świadectwo Efektywności Energetycznej o wartości 52 toe. 20 listopada 2017 r. przyznał je Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Świadectwo Efektywności Energetycznej (Biały certyfikat) jest potwierdzeniem deklarowanej oszczędności energii, wynikającej z przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. W przypadku PSM były to działania związane z modernizacją oświetlenia w budynkach wielorodzinnych. Warunkiem ubiegania się o świadectwo było pełne finansowanie działań służących oszczędności energii.

Świadectwa efektywności energetycznej, czyli tzw. białe certyfikaty, to mechanizm stymulujący i wymuszający zachowania prooszczędnościowe. Białe certyfikaty można uzyskać tylko za przedsięwzięcia o najwyższej efektywności ekonomicznej.
Na przedsiębiorstwa sprzedające energię elektryczną, ciepło lub paliwa gazowe odbiorcom końcowym Ustawa efektywności energetycznej nakłada obowiązek pozyskania i przedstawienia do umorzenia prezesowi URE określonej ilości świadectw efektywności energetycznej lub uiszczenia opłaty zastępczej. Do wydawania tych świadectw oraz ich umarzania upoważniony jest prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Prezes URE zakwalifikował przedsięwzięcia realizowane przez Pomorską Spółdzielnię Mieszkaniową jako „Zwiększenie oszczędności energii przez odbiorców końcowych” i wycenił je na 52 toe.

Nasi Partnerzy