Przetarg nieograniczony nr 9/2021

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr 9 pod nazwą:

„Utrzymanie czystości budynków wraz z utrzymaniem i bieżącą pielęgnacją terenów zewnętrznych i zielonych oraz zimowe utrzymanie ciągów pieszych, jezdnych i parkingów.

Dotyczy nieruchomości: Powstańców Warszawy 6E, 6D, 6C oraz Zaświat 28, 30, 32

 Zamawiający: Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy

  1. Zaświat 32, 85-685 Bydgoszcz  Tel. 52 342-07-66 e-mail: administracja@psm.bydgoszcz.pl
  1. Przedmiot zamówienia: Utrzymanie czystości budynków wraz z utrzymaniem i bieżącą pielęgnacją terenów zewnętrznych i zielonych oraz zimowe utrzymanie ciągów pieszych, jezdnych i parkingów na nieruchomościach wymienionych w załączniku.
  2. Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
  3. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  4. Kryteria oceny ofert: znajdują się w SIWZ.
  5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: w załączeniu
  6. Termin i miejsce składania ofert: Sekretariat Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy przy ul. Zaświat 32 w Bydgoszczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.06.2021 r. do godz. 1000. Pod pojęciem termin składania ofert rozumie się termin osobistego złożenia oferty w Sekretariacie Spółdzielni lub datę i godzinę wpływu do Spółdzielni przesyłki pocztowej, kurierskiej, itp.
  7. Otwarcie ofert: otwieranie ofert odbywa się bez udziału oferentów lub ich przedstawicieli.
  8. Upoważniony do kontaktu z oferentami: Przemysław Widźgowski w siedzibie Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy przy ul. Zaświat 32,    Dział Techniczno-Eksploatacyjny, tel. 52 373-15-42 wew. 303.

 

Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn lub zorganizowania rozmów
z oferentami.

Nasi Partnerzy