Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr 2/2022 na roboty budowlane

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na realizację zadania p.n. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem w podpiwniczeniu i lokalem usługowym w parterze wraz z niezbędną do funkcjonowania obiektu infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną przy ul. Fałata 12 w Bydgoszczy, dz. nr  342/2,345/4 obręb 74:

wybrano ofertę firmy: „Jeżbud” Firma Usługowo Handlowa Dariusz Jeżewski

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr 2/2022 na roboty budowlane p.n.

„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem w podpiwniczeniu i lokalem usługowym w parterze wraz z niezbędną do funkcjonowania obiektu infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną przy ul. Fałata 12 w Bydgoszczy, dz. nr  342/2,345/4 obręb 74.

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy zaprasza do składania ofert na realizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem wielostanowiskowym w podpiwniczeniu i lokalem usługowym w parterze wraz z niezbędną do funkcjonowania obiektu infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną przy ul. Fałata 12 w Bydgoszczy.

Termin i miejsce składania ofert: Sekretariat Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy przy ul. Zaświat 32 w Bydgoszczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.12.2022 r. do godz. 1000. Pod pojęciem termin składania ofert rozumie się termin osobistego złożenia oferty w Sekretariacie Spółdzielni lub datę i godzinę wpływu do siedziby Spółdzielni przesyłki pocztowej, kurierskiej, itp.

Nasi Partnerzy