Przetarg ograniczony nr 6/2023 na roboty rozbiórkowe

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy zaprasza zaproszonych Wykonawców do wzięcia udziału w przetargu i złożenia swojej oferty cenowej na roboty rozbiórkowe p.n. „Roboty rozbiórkowe dwóch budynków mieszkalnych i budynku gospodarczego, zlokalizowanych na nieruchomości przy ul. Gołębiej 43 w Bydgoszczy (działka o numerze ewidencyjnym 7/2 w obrębie 0086) wraz z uporządkowaniem i wyrównaniem terenu”.

Wszystkie informacje na temat w/w zamówienia i materiały potrzebne do złożenia oferty zawarte są
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które zaproszeni Wykonawcy otrzymali wraz z zaproszeniem.

Oferty prosimy złożyć do dnia 13.10.2023 roku do godz. 1000 w sekretariacie Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy przy ul. Zaświat 32 w Bydgoszczy. Pod pojęciem termin składania ofert rozumie się termin osobistego złożenia oferty w Sekretariacie Spółdzielni lub datę i godzinę wpływu do Spółdzielni przesyłki pocztowej, kurierskiej, itp.

Uprzejmie zapraszamy do złożenia oferty na powyższe zamówienie.

Nasi Partnerzy