Nieważność uchwały Rady Miasta Bydgoszczy nr XVIII/418/19 z dnia 27 listopada 2019 r.

2022.09.16

Zarząd PSM w Bydgoszczy informuje, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy wyrokiem z dnia 7 czerwca 2022 r., sygn. akt II SA/Bd 1018/21, uwzględnił skargę Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy z dnia 5 lipca 2021 r. (oraz sześciu innych spółdzielni mieszkaniowych z Bydgoszczy) i stwierdził nieważność uchwały Rady Miasta Bydgoszczy nr XVIII/418/19 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia ceny za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych. W skardze PSM w Bydgoszczy podnosiła, że Rada Miasta Bydgoszczy przekroczyła swoje kompetencje, ponieważ żaden przepis prawa wskazany w podstawie prawnej uchwały nie upoważnia organu gminy do ustanowienia opłaty za usługę komunalną odprowadzania wód deszczowych i roztopowych do systemów zamkniętej lub otwartej kanalizacji deszczowej.

Wyrok WSA w Bydgoszczy nie jest prawomocny i gminie przysługuje prawo do złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w ciągu 30 dni od doręczenia wyroku z uzasadnieniem. Prawomocne rozstrzygnięcie stanowić będzie podstawę do dochodzenia przez Spółdzielnię zwrotu zapłaconych należności z tytułu opłat za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych od Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z o.o. Na skutek stwierdzenia przez sąd administracyjny nieważności uchwał przewidujących opłaty za odprowadzanie wód opadowych odpadnie podstawa prawna ustalenia tych opłat i uiszczone opłaty na rzecz MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o. staną się świadczeniami nienależnymi od momentu ich uiszczenia. PSM w Bydgoszczy będzie posiadać roszczenie do MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o. o ich zwrot o w przepisy kodeksu cywilnego dotyczące bezpodstawnego wzbogacenia (art. 405 w zw. z 410 Kodeksu cywilnego).

Ponadto, PSM w Bydgoszczy będzie również uprawniona do dochodzenia od gminy (Miasta Bydgoszczy) odszkodowania za szkodę spowodowaną wydaniem aktu prawa niezgodnego z prawem, na podstawie przepisów kodeksu cywilnego dotyczących naprawienia szkody wyrządzonej przy wykonywaniu władzy publicznej – art. 417 kodeksu cywilnego. Z mocy art. 417¹ § 1 Kodeksu cywilnego jeżeli szkoda została wyrządzona przez wydanie aktu normatywnego, jej naprawienia można żądać po stwierdzeniu we właściwym postępowaniu niezgodności tego aktu m.in. ustawą. W naszym przypadku warunek ten ziści się po uprawomocnieniu się wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (oddaleniu skargi kasacyjnej przez Naczelny Sąd Administracyjny lub w przypadku jej niezłożenia przez gminę).

W dniu 27 lipca 20022 r. doręczono do PSM wyrok WSA z uzasadnieniem. Jak wynika z jego analizy Sąd stwierdził nieważność uchwały z uwagi na naruszenie przez Radę Miasta Bydgoszczy art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. – o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 679), dalej: u.g.k. WSA w Bydgoszczy uznał, że opłata za usługę odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych wprowadzona zaskarżoną uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy nie ma charakteru daniny publicznej, gdyż istnieje możliwość nieskorzystania z tej usługi. Jednocześnie WSA uznał, że cena która została ustalona nie poddaje się procesowi weryfikacji, ponieważ brak jest w zaskarżonej Uchwale regulacji o sposobie ustalenia ceny (kalkulacji) oraz określenia sposobu (metody) ustalania objętości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych. Nadto, zdaniem WSA w Bydgoszczy, ani uchwała ani jej uzasadnienie nie reguluje sposobu ustalania opłaty za przedmiotową usługę dla pojedynczego odbiorcy, w szczególności organ stanowiący nie ustalił w jaki sposób, przez kogo i w jakim trybie miałaby być ustalana powierzchnia terenów, w tym dachów z których odprowadzane są wody opadowe oraz sposobu (metody) ustalania objętości odprowadzanych wód.

Po wnikliwej analizie orzeczenia i jego skutków na przyszłość PSM w Bydgoszczy Zarząd zdecydował o złożeniu skargi kasacyjnej od ww. wyroku, pomimo że akceptuje rozstrzygnięcie postaci stwierdzenia nieważności Uchwały. Kwestionujemy jednakże co do zasady możliwość stanowienia przez radę gminy w sprawach opłat za wody opadowe i roztopowe odprowadzane do kanalizacji deszczowej, ponieważ w naszej opinii art. 4 ust. 1 pkt 2 u.g.k. w ogóle nie może stanowić podstawy do ustanowienia opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, z uwagi na brak elementu dobrowolności przy korzystaniu z systemu kanalizacji deszczowej.

 

 

Bydgoski Budżet Obywatelski

2022.06.22

Szanowni Mieszkańcy,

po raz kolejny mieszkańcy Bydgoszczy mają możliwość zgłaszać pomysły na realizację projektów w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Swoje pomysły zgłaszać można do 5 lipca 2023 roku. Każdy mieszkaniec Bydgoszczy, ma możliwość zgłoszenia we własnym imieniu po trzy projekty ponadosiedlowe, osiedlowe, mikroprojekty osiedlowe oraz trzy projekty społeczne. Na projekty programu BBO w tym roku przeznaczono 16 mln złotych. Zgłaszane projekty muszą mieścić się w zadaniach własnych gminy oraz być ogólnodostępne. Projekt może być złożony przez każdego mieszkańca Bydgoszczy, bez względu na wiek oraz bez konieczności posiadania meldunku.

Więcej na

https://www.bdgbo.pl/2022/05/bbo.html

https://ankiety.um.bydgoszcz.pl/index.php/498287?lang=pl

Nowy system składowania odpadów

2022.06.22

Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy, jako PIERWSZA w naszym mieście, oddała do użytku mieszkańców jednego ze swoich osiedli półpodziemne pojemniki firmy MOLOK na odpady komunalne. Nowoczesne rozwiązanie ogranicza miejsce niezbędne do usytuowania pojemników – 10 m2 zamiast 50 m2 przy 20 tradycyjnych pojemnikach 1100 litrowych. Pojemniki półpodziemne są również bardziej higieniczne, ekologiczne – eliminują rozprzestrzenianie się brzydkich zapachów i uniemożliwiają dostęp zwierzętom. Dzięki współpracy z Urzędem Miasta i firmami wywozowymi możemy cieszyć się w naszym mieście najnowszymi rozwiązaniami funkcjonującymi w wielu miastach Polski, Europy i świata. Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy będzie korzystać z tych rozwiązań przy realizacji kolejnych inwestycji, a także będzie rozpatrywać możliwość ich zastosowania na istniejących już nieruchomościach.

                     

ZAWIADOMIENIE O PODJĘCIU UCHWAŁ PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE NA PIŚMIE

2022.04.28

ZAWIADOMIENIE
O PODJĘCIU UCHWAŁ PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE NA PIŚMIE

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy zawiadamia, że na podstawie art. 36 § 9-13 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2021 r. poz. 648) oraz uchwały Zarządu nr 24/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r. zarządził podjęcie wybranych uchwał przez Walne Zgromadzenie Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy na piśmie.

Podjęcie uchwał przez Walne Zgromadzenie na piśmie nastąpi poprzez głosowanie na kartach do głosowania w trybie jawnym.

Głosowanie odbędzie się w dniu 25 maja 2022 r. w godzinach od 12:00 do 18.00 w następujących lokalach wyborczych:

  • Sali Konferencyjnej Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy przy ul. Zaświat 30 w Bydgoszczy,
  • Biurze Obsługi Klienta Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy przy ul. Strzeleckiej 59 w Bydgoszczy.

Pełna treść zawiadomienia dostępna jest w załączniku.

 

Załączniki

Bydgoski Budżet Obywatelski

2022.04.12

Szanowni Państwo,

rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące regulaminu programu Bydgoski Budżet Obywatelski. Konsultacje potrwają do 22 kwietnia bieżącego roku. Mają zasięg ogólnomiejski i mogą w nich wziąć udział wszyscy mieszkańcy Bydgoszczy.  Można zatem wnieść swoje uwagi i pomysły i przyczynić się do tego, by Bydgoski Budżet Obywatelski jeszcze lepiej spełniał oczekiwania mieszkańców.

Opinie można przedkładać za pośrednictwem internetowej ankiety dostępnej na stronie internetowej www.bydgoszcz.pl/bbo.

Zachęcamy Państwa do udziału w konsultacjach oraz do wniesienia uwag, ukierunkowanych na zmiany w regulaminie BBO, które pozwolą na realizację projektów na terenach spółdzielczych.

Ankieta, poza miejscami na wniesienie propozycji dotyczących narzędzi w komunikacji społecznej w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego, daje m.in. możliwość podania w punkcie 1 zmian w regulaminie BBO, co powinno przełożyć się na zwiększenia zaangażowania mieszkańców i realizowane zadania uczynić ogólnodostępnymi (punkt 4 ankiety).

Aktualny zapis w regulaminie BBO stanowi, że w przypadku zadań inwestycyjnych (majątkowych) – wymagana jest lokalizacja na określonym terenie, który musi stanowić grunt znajdujący się      w zasobie Miasta Bydgoszczy lub Skarbu Państwa we władaniu Miasta Bydgoszczy.
Taki zapis eliminuje z przedsięwzięć BBO np. osiedlowe tereny „wspólne” spółdzielni mieszkaniowych, pozostające w wieczystym użytkowaniu od gminy. Uniemożliwia tym samym realizowanie
na ww. terenach szeregu ciekawych i przydatnych dla mieszkańców miasta projektów.

Z powodu braku na osiedlach mieszkaniowych „zasobów miejskich”, powoduje to przepełnianie projektami, często na „siłę”, terenów zajmowanych przez należące do gminy placówki oświatowe lub realizację w ramach BBO projektów zawierających podstawowe zadania gminy.

Regulaminy budżetów obywatelskich, które na określonych zasadach umożliwiają realizację projektów na terenach niebędących w dyspozycji gminy mają m.in. miasta: Gdańsk, Sopot, Katowice, Świętochłowice, a w naszym regionie: Toruń, Inowrocław, Grudziądz. Podstawą jest najczęściej przedstawienie oświadczenia właściciela nieruchomości o woli użyczenia danego terenu
pod inwestycję wskazaną w projekcie na czas nie krótszy niż okres amortyzacji planowanych nakładów na danym terenie oraz deklaracja utrzymania infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu.

 

Więcej informacji na temat Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego możecie Państwo znaleźć na stronie www.bdgbo.pl  oraz na Facebooku  www.facebook.com/bdgbo .