Informacja

2020.07.31

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, iż w dniu dzisiejszym  do Państwa skrzynek pocztowych lub w inny sposób korespondencyjny zadeklarowany przez Państwo w Spółdzielni dostarczono nowy wymiar opłat obowiązujący od 1.08.2020 r., niezależnych od Spółdzielni w zakresie:

1.Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Uchwała Rady Miasta nr XXV/637/20 z dnia 24.06.2020r.
2. Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. wprowadziło od 1 lipca 2020 roku nową „Taryfę dla ciepła”, zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRC.4210.12.3.2020.1262.XIV zm. ARy z dnia 10 czerwca 2020 roku.
Wobec powyższego Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy postanowił zmienić:
– Uchwałą nr 46/20 z dnia 22.07.2020r. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
– Uchwałą nr 45/20 z dnia 22.07.2020r. cenę podgrzania wody
– Uchwałą nr 44/20 z dnia 22.07.2020r. opłatę stałą c.o.

Informacja

2020.07.24

Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy informuje, że Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Bydgoszczy działając w interesie członków spółdzielni oraz  spółdzielni mieszkaniowych  działających na terenie Bydgoszczy wniósł petycję o podjęcie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki działań zmierzających do zapobieżenia kolejnej podwyżce cen ciepła za pośrednictwem dystrybutora Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z  o.o. w Bydgoszczy.

Komunikat

2020.07.22

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy wystosował pismo do wszystkich Spółdzielni Mieszkaniowych w sprawie związanej z nieprawidłowościami z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w Bydgoszczy, polegających na zastawianiu dróg komunikacji ogólnej przez pozostawienie przedmiotów, w sposób utrudniający poruszanie się na klatkach schodowych.

Informacja

2020.07.22

Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy  informuje, że otrzymała pismo od Komunalnego Przedsiębiorstwa  Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w sprawie zmiany „Taryfy dla ciepła” w zakresie wysokości cen ciepła.

Załączniki

Wyłączenie usługi e-bok

2020.07.10

W związku z awarią usługi e-bok została ona wyłączona.

Aktualnie trwają prace mające na celu przywrócenie sprawności systemu.

Przepraszamy za niedogodności związane z wyłączeniem usługi.

Informacja

2020.07.01

Rada Nadzorcza Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy na posiedzeniu w dniu 30.06.2020 r. zmieniała termin rozpatrzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy.

Informacja

2020.05.13

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy na podstawie art. 3571 Kodeksu cywilnego oraz art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w związku z § 32 ust.1 Statutu Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy postanowił :

 • zaniechać zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy w terminie do 20.06.2020r. ,
 • dokonać zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy  w terminie do 6 tygodni od dnia zakończenia stanu epidemii w kraju.

Utrudnienia w kontakcie telefonicznym

2020.05.11

Informujemy, że w dniu 15.05.2020 (piątek) będą prowadzone prace serwisowe, które mogą powodować brak możliwości kontaktu telefonicznego.

Zachęcamy wszystkich do skorzystania z innej formy kontaktu w tym dniu.

Informacja

2020.05.08

Przypominamy naszym Mieszkańcom o możliwości złożenia pisemnego wniosku w przedmiocie wydłużenia terminu płatności opłat eksploatacyjnych za mieszkanie.
Każdy wniosek zostanie rozpatrzony z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji Mieszkańca.

Zwolnienia z ZUS dla przedsiębiorców

 • Także firmy założone w lutym i marcu, czyli przed 1 kwietnia 2020 roku.
 • firmy zgłaszające do ubezpieczeń od 10 do 49 osób.
 • Limit przychodów- 300% przeciętnego wynagrodzenia

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacenia-naleznosci-z-tytulu-skladek-za-marzec-maj-2020-r_/2551396

BHP w przedsiębiorstwie

 • Możliwość prowadzenia szkoleń wstępnych online, ale z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego dla określonych grup pracowników
 • Uwaga! online można przeprowadzić tylko szkolenie ogólne, aby odbyć instruktaż stanowiskowy pracownik i tak się musi stawić

Zmiany w postojowym dla samozatrudnionych

 • świadczenia postojowe dla przedsiębiorców oraz osób wykonujących umowy cywilnoprawne 2080 zł, ale nie więcej niż trzy razy, czyli w sumie można otrzymać 6 240 zł;
 • kolejny raz zostanie wypłacone na podstawie oświadczenia osoby uprawnionej, której wypłacono już wcześniej świadczenie postojowe, po raz kolejny zostanie wypłacone nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty wcześniej przyznanego świadczenia postojowego.
 • Warunkiem przyznania kolejnego świadczenia postojowego jest oświadczenie przedsiębiorcy lub osoby wykonującej umowę cywilnoprawną, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie – wówczas trzeba było wykazać 15 procent spadek przychodów w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.
 • W przypadku świadczeń postojowych dla osób prowadzących działalność przyznawanych po raz pierwszy (również tych, w sprawie których wnioski zostały już złożone od 1 kwietnia 2020 r.) nie obowiązuje limit przychodu.
 • W przypadku świadczeń postojowych dla osób realizujących umowy cywilnoprawne przyznawanych po raz pierwszy, będzie obowiązywał warunek wykonywania umowy zawartej przed 1 kwietnia a nie jak dotychczas przed 1 lutego.

Pożyczka dla przedsiębiorcy:

 • jednorazowa pożyczka 5.000 zł na pokrycie kosztów mikroprzedsiębiorców, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.
 • Pożyczka przyznawana na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy z 6 miesięcznym okresem karencji, z możliwością umorzenia pod warunkiem, że będzie przedsiębiorca prowadził działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.
 • Obecnie jest warunek, że przedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.
 • Wniosek o pożyczkę składa się do powiatowego urzędu pracy.

Instrukcja w załączniku