ZAWIADOMIENIE O PODJĘCIU UCHWAŁ PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE NA PIŚMIE

2022.04.28

ZAWIADOMIENIE
O PODJĘCIU UCHWAŁ PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE NA PIŚMIE

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy zawiadamia, że na podstawie art. 36 § 9-13 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2021 r. poz. 648) oraz uchwały Zarządu nr 24/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r. zarządził podjęcie wybranych uchwał przez Walne Zgromadzenie Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy na piśmie.

Podjęcie uchwał przez Walne Zgromadzenie na piśmie nastąpi poprzez głosowanie na kartach do głosowania w trybie jawnym.

Głosowanie odbędzie się w dniu 25 maja 2022 r. w godzinach od 12:00 do 18.00 w następujących lokalach wyborczych:

  • Sali Konferencyjnej Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy przy ul. Zaświat 30 w Bydgoszczy,
  • Biurze Obsługi Klienta Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy przy ul. Strzeleckiej 59 w Bydgoszczy.

Pełna treść zawiadomienia dostępna jest w załączniku.

 

Załączniki

Bydgoski Budżet Obywatelski

2022.04.12

Szanowni Państwo,

rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące regulaminu programu Bydgoski Budżet Obywatelski. Konsultacje potrwają do 22 kwietnia bieżącego roku. Mają zasięg ogólnomiejski i mogą w nich wziąć udział wszyscy mieszkańcy Bydgoszczy.  Można zatem wnieść swoje uwagi i pomysły i przyczynić się do tego, by Bydgoski Budżet Obywatelski jeszcze lepiej spełniał oczekiwania mieszkańców.

Opinie można przedkładać za pośrednictwem internetowej ankiety dostępnej na stronie internetowej www.bydgoszcz.pl/bbo.

Zachęcamy Państwa do udziału w konsultacjach oraz do wniesienia uwag, ukierunkowanych na zmiany w regulaminie BBO, które pozwolą na realizację projektów na terenach spółdzielczych.

Ankieta, poza miejscami na wniesienie propozycji dotyczących narzędzi w komunikacji społecznej w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego, daje m.in. możliwość podania w punkcie 1 zmian w regulaminie BBO, co powinno przełożyć się na zwiększenia zaangażowania mieszkańców i realizowane zadania uczynić ogólnodostępnymi (punkt 4 ankiety).

Aktualny zapis w regulaminie BBO stanowi, że w przypadku zadań inwestycyjnych (majątkowych) – wymagana jest lokalizacja na określonym terenie, który musi stanowić grunt znajdujący się      w zasobie Miasta Bydgoszczy lub Skarbu Państwa we władaniu Miasta Bydgoszczy.
Taki zapis eliminuje z przedsięwzięć BBO np. osiedlowe tereny „wspólne” spółdzielni mieszkaniowych, pozostające w wieczystym użytkowaniu od gminy. Uniemożliwia tym samym realizowanie
na ww. terenach szeregu ciekawych i przydatnych dla mieszkańców miasta projektów.

Z powodu braku na osiedlach mieszkaniowych „zasobów miejskich”, powoduje to przepełnianie projektami, często na „siłę”, terenów zajmowanych przez należące do gminy placówki oświatowe lub realizację w ramach BBO projektów zawierających podstawowe zadania gminy.

Regulaminy budżetów obywatelskich, które na określonych zasadach umożliwiają realizację projektów na terenach niebędących w dyspozycji gminy mają m.in. miasta: Gdańsk, Sopot, Katowice, Świętochłowice, a w naszym regionie: Toruń, Inowrocław, Grudziądz. Podstawą jest najczęściej przedstawienie oświadczenia właściciela nieruchomości o woli użyczenia danego terenu
pod inwestycję wskazaną w projekcie na czas nie krótszy niż okres amortyzacji planowanych nakładów na danym terenie oraz deklaracja utrzymania infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu.

 

Więcej informacji na temat Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego możecie Państwo znaleźć na stronie www.bdgbo.pl  oraz na Facebooku  www.facebook.com/bdgbo .

 

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

2022.03.31

Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy nawiąże trwałą współpracę z firmami budowlanymi do prowadzenia w kolejnych latach prac remontowych na nieruchomościach zarządzanych przez naszą spółdzielnię.

Prace remontowe głównie dotyczyć będą:

  • – remontu balkonów systemem tradycyjnym wraz z renowacją balustrad,
  • – remontu stalowych balustrad na balkonach, tarasach, przy wejściach do budynków,
  • – remontu elewacji budynków, również z dodatkowym dociepleniem ścian,
  • – remontu wnętrz klatek schodowych i portali wejściowych,
  • – remontu z zewnątrz portali wejściowych do klatek schodowych,
  • – remontu murów oporowych przy zjazdach do garaży,
  • – remontu nawierzchni chodników, dróg, parkingów, placów zabaw,
  • – napraw dekarskich.

Firmy budowlane chętne do podjęcia współpracy zapraszamy do przesyłania swoich ofert na adres mailowy: inwestycje@psm.bydgoszcz.pl

Mile widziane referencje z wykonanych wcześniej prac.

Zapraszamy

„ORŁY POLSKIEGO BUDOWNICTWA 2021”

2022.03.18

Z przyjemnością informujemy, że Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy w Plebiscycie Narodowego Programu Promocji Przedsiębiorczość otrzymała nagrodę w kategorii „Zarządzanie nieruchomościami” ORŁY POLSKIEGO BUDOWNICTWA 2021.

 

Wyróżnienie

2022.01.11

Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy otrzymała wyróżnienie użytkowników portalu RynekPierwotny.pl. Inwestycja „Zielony Las” zajęła II miejsce w rankingu najlepszych inwestycji w Bydgoszczy w IV kwartale 2021 roku.

Przedsiębiorstwo Fair Play dla PSM

2021.11.29

 

 

Z przyjemnością informujemy, że Kapituła Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” przy Krajowej Izbie Gospodarczej po raz kolejny przyznała naszej Spółdzielni Certyfikat Jakości Biznesu – „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2021.

Nagroda przyznawana jest za wysoki poziom etyki w prowadzeniu biznesu.

Informacja w sprawie wód opadowych

2021.10.11

Informujemy, że Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy w dniu 7 lipca 2021 r., wraz z sześcioma spółdzielniami mieszkaniowymi, złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy na uchwałę Rady Miasta Bydgoszczy nr XVIII/418/19 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia ceny za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych. Zdaniem PSM w Bydgoszczy Rada Miasta Bydgoszczy przekroczyła swoje kompetencje, ponieważ żaden przepis prawa nie upoważnia organu gminy do ustanowienia opłaty za usługę komunalną odprowadzania wód deszczowych i roztopowych do systemów zamkniętej lub otwartej kanalizacji deszczowej. Ewentualne stwierdzenie nieważności uchwały stanowić będzie podstawę do dochodzenia przez Spółdzielnię zwrotu zapłaconych należności z tytułu opłat za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych od Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z o.o.