Przeglądy elektryczne

2019.03.19

Uprzejmie informujemy, że firma  Amper Ewa Jasińska z siedzibą w Malborku dokona przeglądu instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, pomiarów rezystancji izolacji i skuteczności zerowania w naszych zasobach wg załaczonego harmonogramu. Przeglądem objęte są tylko budynki wymienione w harmonogramie.

Prosimy o umożliwienie dokonania w/w przeglądu w zajmowanym  lokalu.

Czyszczenie kanałów wentylacyjnych

2019.03.14

Uprzejmie informujemy, że firma Zaklład Usług Technicznych EWA z Torunia dokona czyszczenia przewodów kominowych w Państwa budynkach wg załaczonego harmonogramu. Na czas w/w prac prosimy o zasłonięcie kratek wentylacyjnych w celu uniknięcia zabrudzenia lokali. Powyższe czynności będą przeprowadzone na dachu, w związku z tym nie ma potrzeby udostępniania mieszkań.

Kontakt z wykonawcą możliwy jest pod numerem telefonu: 518-087-741.

Wymiana podzielników kosztów ciepła

2019.03.14

Uprzejmie informujemy o terminach wymiany przez firmę TECHEM podzielników kosztów centralnego ogrzewania

Prosimy o umożliwienie wejścia do lokali zgłaszającym się przedstawicielom wykonawcy prac, celem dokonania wymiany w/w urządzeń. Zwracamy się z prośbą o zapewnienie swobodnego dostępu do podzielników. Jeżeli istnieje taka konieczność należy zdemontować zabudowę lub przesunąć meble, które uniemożliwiałaby wymianę.

Kontakt z firmą TECHEM możliwy jest pod numerem telefonu: 662-286-159

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

2019.01.29

Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy informuję , że w dniach od 21 stycznia do 10 lutego 2019 r. trwają konsultacje społeczne dotyczące wywozu odpadów komunalnych po 1 stycznia 2020 r. Konieczność wprowadzenia zmian wynika z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 52 58-59-178 oraz na stronie internetowej: www.bydgoskiekonsultacje.pl

 

Ankieta dotycząca wywozu odpadów komunalnych

2019.01.22

Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy informuje, iż w dniach od 21 stycznia 2019 r. do 10 lutego 2019 r. odbędą się konsultacje społeczne w zakresie zapisów nowego Regulaminu utrzymania porządku i czystości w Bydgoszczy, który m.in. określa częstotliwość wywozu śmieci w zależności od ich rodzaju. Zmienią się także zasady działania Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów. Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy bierze aktywny udział w tych konsultacjach w celu poprawy wywozu odpadów z nieruchomości.

Zwracamy się o przesyłanie wszelkich uwag dotyczących jakości i sposobu wywozu odpadów, ilości pojemników na odpady, częstotliwości wywozu odpadów z nieruchomości. Uwagi prosimy kierować na mail: biuro@psm.bydgoszcz.pl do 4.02.2019 r.

Nadto informujemy, iż w konsultacjach może wziąć udział każdy mieszkaniec Bydgoszczy poprzez wyrażenie swojej opinii na temat proponowanych zmian:

  • za pośrednictwem dedykowanej ankiety,
  • bezpośrednio podczas dyżurów konsultacyjnych czy infolinii telefonicznej.

Dyżury konsultacyjne, odbędą się:

  • we wtorek, 29 stycznia, w godzinach od 16:00 do 18:00, w siedzibie Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi przy ul. Wojska Polskiego 65, I piętro, pok. 139;
  • we wtorek, 5 lutego, w godzinach od 16:00 do 18:00, w punkcie Urzędu Miasta Bydgoszczy, zlokalizowanym w Galerii Handlowej „Zielone Arkady” przy ul. Wojska Polskiego 1, I piętro, lokal 219.

Zachęcamy do wypełnienia załączonej ankiety. Wypełnioną ankietę można przesłać na adres: odpady@um.bydgoszcz.pl

Ankietę można wypełnić także internetowo – na stronie www.bydgoszcz.pl/odpady.

FUNDACJA WIATRAK

2019.01.18

Z całego serca Fundacja WIATRAK dziękuję Państwu za 1% przekazany w 2018 roku Fundacji ”Wiatrak”! Dzięki Państwa pieniądzom, z naszych propozycji mogło skorzystać aż 43 tys. osób – w tym dzieci i młodych, niepełnosprawnych, seniorów, matek z niemowlakami czy dorosłych.

Nasz Dom Jubileuszowy Jana Pawła II jest otwarty dla każdego.

Dla dzieci i młodzieży – odbywa się wiele różnorodnych zajęć i imprez, angażujemy młodych w wolontariat GPS, a dla najmłodszych prowadzimy przedszkole „U Karolka”.

Dla seniorów – mamy Uniwersytet Trzeciego Wieku, a od 2018 r. także Klub Seniora „Wiatrak”.

Dla niepełnosprawnych – prowadzimy m.in. Warsztat Terapii Zajęciowej oraz zajęcia świetlicowe i arteterapię.

Dla szukających pomocy – mamy poradnię, w której dyżurują psycholog, psychiatra, prawnicy, naprotechnolog i coach. Dla bezrobotnych – Klub Integracji Społecznej.

Dla wszystkich – organizujemy wiele różnych rodzinnych imprez w roku, proponujemy spektakle, filmy i koncerty w sali widowiskowej. Przy „Wiatraku” funkcjonuje też Forum Dialogu i Myśli Jana Pawła, które podejmuje wiele inicjatyw dla różnych grup społecznych.

Nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie pieniądze z 1%, dlatego bardzo dziękujemy za przekazanie nam go w 2018 r. Jednocześnie bardzo liczymy na  Państwa również w 2019 r. Pieniądze, które do nas wpłyną przeznaczymy na dalsze inicjatywy „Wiatraka”, zorganizowanie placu zabaw, wyposażenie Domu Jubileuszowego Jana Pawła II: głównego wejścia, pomieszczeń rehabilitacyjnych oraz sali widowiskowej.

Życząc wszelkiej pomyślności w 2019 roku

z poważaniem

Ks. Krzysztof Buchholz

CZŁONKOSTWO W POMORSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BYDGOSZCZY

2018.11.15

CZŁONKOSTWO W POMORSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
W BYDGOSZCZY

Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy przypomina, iż zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 845 ze zm.) jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu albo ekspektatywa własności należy do kilku osób, członkiem spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom. Zatem wszyscy uprawnieni mogą złożyć zgodne oświadczenie woli wskazujące kto będzie członkiem Spółdzielni.

W przypadku braku zgodnego oświadczenia i zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzygnięcia dokonuje sąd w postępowaniu nieprocesowym. Wówczas Spółdzielnia wyznaczy Państwu termin, nie dłuższy niż 12 miesięcy, do wystąpienia do sądu z wnioskiem
o rozstrzygnięcie, kto będzie członkiem Spółdzielni. Niezłożenie w wyznaczonym przez Spółdzielnię terminie wniosku do sądu wyboru dokonuje Spółdzielnia. Spółdzielnia dokonuje wyboru poprzez losowanie spośród osób uprawnionych. O dokonanym wyborze powiadamia wybraną osobę na piśmie w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru.

Do czasu rozstrzygnięcia przez sąd nieprocesowy lub wyboru przez Spółdzielnię osoby, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu albo ekspektatywa własności, mogą wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu wykonywania uprawnień wynikających z członkostwa w spółdzielni.

Przeglądy przewodów kominowych, wentylacyjnych oraz instalacji gazowej

2018.11.06

Administracja Osiedli PSM w Bydgoszczy informuje o drugim terminie przeglądu przewodów kominowych, wentylacyjnych oraz przeglądu instalacji gazowej w budynku i wszystkich lokalach wg załączonego harmonogramu.

Osoby, które nie udostępniły jeszcze mieszkań w celu dokonania przeglądu prosimy o udostępnienie mieszkania w celu sprawdzenia prawidłowości działania wentylacji, dokonania pomiarów ciągu wentylacji oraz kontroli sprawności instalacji gazowej jeżeli lokal jest w nią wyposażony.

Kontakt z wykonawcą możliwy jest pod numerem telefonu: 518-087-741.

Budowa na medal 2018

2018.10.30

Miło nam poinformować, że po raz kolejny Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy otrzymała nagrodę GRAND PRIX Budowa na medal Pomorza i Kujaw 2018 za inwestycję „LEŚNY ZAKĄTEK 2” przy ul. Zaświat 28, 30, 32.