Określenie przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości przy ulicy Zaświat 30 w Bydgoszczy

2018.10.16

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że w dniu 15.10.2018 r. podjął Uchwałę Zarządu nr 66 /2018 określającą przedmiot odrębnej własności lokali położonych w nieruchomości wielobudynkowej w budynkach przy ul.Zaświat 28,30,32 w Bydgoszczy.
Uchwała Zarządu nr 66/2018 znajduje się do wglądu w siedzibie Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy przy
ulicy Kołobrzeskiej 15.

Uchwała w sprawie udziału spółdzielców w wyborach samorządowych

2018.10.04

Uchwała w sprawie udziału spółdzielców w wyborach samorządowych

Uchwała nr 17/2018 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 3 lipca 2018 r.
w sprawie udziału spółdzielców w wyborach samorządowych

Krajowa Rada Spółdzielcza,

  • w przekonaniu, że naszemu krajowi, jak i całej Europie, niezbędna jest ekonomia oparta o wartości spółdzielcze – ekonomia, która umożliwi wszystkim obywatelom pełne korzystanie z efektów rozwoju gospodarczego, a sam rozwój uczyni trwałym i zrównoważonym;
  • uznając, że spółdzielnie winny odgrywać kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości naszego kraju, aby razem budować Polskę, w której ludzie znajdą się w samym sercu gospodarki kierującej się wartościami demokracji, partycypacji i integracji społecznej;
  • w trosce o zapewnienie warunków funkcjonowania i rozwoju spółdzielczości w Polsce;
  • oraz biorąc pod uwagę, że skuteczność i efektywność naszych działań w dużym stopniu zależą od dobrych relacji ze strukturami samorządu terytorialnego wszystkich szczebli i współpracy z działaczami samorządowymi

postanawia zwrócić się do spółdzielni i organizacji spółdzielczych, spółdzielców, członków ich rodzin oraz wszystkich osób posiadających rekomendację Krajowej Rady Spółdzielczej o:

  1. zgłaszanie kandydatów do rad gmin, powiatów i województw oraz na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wywodzących się ze środowiska spółdzielczego, bądź silnie z nim związanych oraz udzielenie im pełnego poparcia,
  2. spółdzielczą solidarność w okresie przedwyborczym z zakresie czynnego korzystania z praw wyborczych przez członków, pracowników, działaczy spółdzielczych i ich rodzin w wyborach samorządowych,
  3. zawieranie międzyspółdzielczych porozumień wyborczych dla organizowania poparcia dla kandydatów wspierających rozwój ruchu spółdzielczego oraz podejmowanie merytorycznej współpracy z komitetami wyborczymi i strukturami samorządowymi w zakresie opracowywania programów wyborczych uwzględniających zagadnienia funkcjonowania spółdzielczości.

Uchwałę podpisali:

Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego KRS, dr Jerzy Jankowski,
sekretarz Zgromadzenia Ogólnego KRS, Maciej Palej

Wymiana wodomierzy 2018 III termin

2018.06.04

Administracja Osiedli Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, o terminach wymiany legalizacyjnej wodomierzy, na nowe z radiowym odczytem, zamontowanych w lokalach przy ul. Gołębiej 30, Gołębiej 30A, Gołębiej 47 oraz Powstańców Warszawy 6A (mieszkania od 1 do 51).

Prosimy o umożliwienie wejścia do lokali zgłaszającym się przedstawicielom firmy Metrona, celem dokonania wymiany w/w urządzeń. Jeżeli istnieje taka konieczność należy zdemontować płytki ceramiczne, płyty kartonowo-gipsowe, bądź inne wyposażenie, które uniemożliwia wymianę. Zwracamy się z prośbą o zapewnienie swobodnego dostępu do wodomierzy.

Kontakt z wykonawcami prac możliwy jest pod numerami: 696-104-215, 665-824-021.

 

Załączniki

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2018.05.29

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy przekazuje informację w jaki sposób przetwarza dane osobowe oraz jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą.

Wymiana wodomierzy 2018

2018.04.09

Administracja Osiedli Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, o terminach wymiany legalizacyjnej wodomierzy, na nowe z radiowym odczytem, zamontowanych w lokalach przy ul. Gołębiej 30, Gołębiej 30A, Gołębiej 47 oraz Powstańców Warszawy 6A (mieszkania od 1 do 51).

Harmonogram prac (kliknij tutaj).

Prosimy o umożliwienie wejścia do lokali zgłaszającym się przedstawicielom firmy Metrona, celem dokonania wymiany w/w urządzeń. Jeżeli istnieje taka konieczność należy zdemontować płytki ceramiczne, płyty kartonowo-gipsowe, bądź inne wyposażenie, które uniemożliwia wymianę. Zwracamy się z prośbą o zapewnienie swobodnego dostępu do wodomierzy.

Kontakt z wykonawcami prac możliwy jest pod numerami: 696-104-215, 665-824-021.

Przeglądy kominiarskie i gazowe III termin 2017

2017.12.22

Administracja Osiedli PSM w Bydgoszczy informuje o trzecim terminie przeglądu przewodów kominowych, wentalacyjnych oraz przeglądu instalacji gazowej w budynku i wszystkich lokalach wg załączonego harmonogramu.

Osoby, które nie udostępniły jeszcze mieszkań w celu dokonania przeglądu prosimy o udostępnienie mieszkania w celu sprawdzenia prawidłowości działania wentylacji, dokonania pomiarów ciągu wentylacji oraz kontroli sprawności instalacji gazowej jeżeli lokal jest w nią wyposażony.

Kontakt z wykonawcą możliwy jest pod numerem telefonu: 518-087-741.

Harmonogram przeglądów (kliknij tutaj).

ŚWIADECTWO EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

2017.12.05

Uprzejmie informujemy, że Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy otrzymała Świadectwo Efektywności Energetycznej o wartości 52 toe. 20 listopada 2017 r. przyznał je Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Świadectwo Efektywności Energetycznej (Biały certyfikat) jest potwierdzeniem deklarowanej oszczędności energii, wynikającej z przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. W przypadku PSM były to działania związane z modernizacją oświetlenia w budynkach wielorodzinnych. Warunkiem ubiegania się o świadectwo było pełne finansowanie działań służących oszczędności energii.

Świadectwa efektywności energetycznej, czyli tzw. białe certyfikaty, to mechanizm stymulujący i wymuszający zachowania prooszczędnościowe. Białe certyfikaty można uzyskać tylko za przedsięwzięcia o najwyższej efektywności ekonomicznej.
Na przedsiębiorstwa sprzedające energię elektryczną, ciepło lub paliwa gazowe odbiorcom końcowym Ustawa efektywności energetycznej nakłada obowiązek pozyskania i przedstawienia do umorzenia prezesowi URE określonej ilości świadectw efektywności energetycznej lub uiszczenia opłaty zastępczej. Do wydawania tych świadectw oraz ich umarzania upoważniony jest prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Prezes URE zakwalifikował przedsięwzięcia realizowane przez Pomorską Spółdzielnię Mieszkaniową jako „Zwiększenie oszczędności energii przez odbiorców końcowych” i wycenił je na 52 toe.

Przeglądy kominiarskie i gazowe II termin 2017

2017.10.31

Administracja Osiedli PSM w Bydgoszczy informuje o drugim terminie przeglądu przewodów kominowych, wentylacyjnych oraz przeglądu instalacji gazowej w budynku i wszystkich lokalach wg załączonego harmonogramu.

Osoby, które nie udostępniły jeszcze mieszkań w celu dokonania przeglądu prosimy o udostępnienie mieszkania w celu sprawdzenia prawidłowości działania wentylacji, dokonania pomiarów ciągu wentylacji oraz kontroli sprawności instalacji gazowej jeżeli lokal jest w nią wyposażony.

Kontakt z wykonawcą możliwy jest pod numerem telefonu: 518-087-741.

Harmonogram przeglądów (kliknij tutaj)