Nieważność uchwały Rady Miasta Bydgoszczy nr XVIII/418/19 z dnia 27 listopada 2019 r.

Zarząd PSM w Bydgoszczy informuje, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy wyrokiem z dnia 7 czerwca 2022 r., sygn. akt II SA/Bd 1018/21, uwzględnił skargę Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy z dnia 5 lipca 2021 r. (oraz sześciu innych spółdzielni mieszkaniowych z Bydgoszczy) i stwierdził nieważność uchwały Rady Miasta Bydgoszczy nr XVIII/418/19 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia ceny za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych. W skardze PSM w Bydgoszczy podnosiła, że Rada Miasta Bydgoszczy przekroczyła swoje kompetencje, ponieważ żaden przepis prawa wskazany w podstawie prawnej uchwały nie upoważnia organu gminy do ustanowienia opłaty za usługę komunalną odprowadzania wód deszczowych i roztopowych do systemów zamkniętej lub otwartej kanalizacji deszczowej.

Wyrok WSA w Bydgoszczy nie jest prawomocny i gminie przysługuje prawo do złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w ciągu 30 dni od doręczenia wyroku z uzasadnieniem. Prawomocne rozstrzygnięcie stanowić będzie podstawę do dochodzenia przez Spółdzielnię zwrotu zapłaconych należności z tytułu opłat za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych od Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z o.o. Na skutek stwierdzenia przez sąd administracyjny nieważności uchwał przewidujących opłaty za odprowadzanie wód opadowych odpadnie podstawa prawna ustalenia tych opłat i uiszczone opłaty na rzecz MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o. staną się świadczeniami nienależnymi od momentu ich uiszczenia. PSM w Bydgoszczy będzie posiadać roszczenie do MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o. o ich zwrot o w przepisy kodeksu cywilnego dotyczące bezpodstawnego wzbogacenia (art. 405 w zw. z 410 Kodeksu cywilnego).

Ponadto, PSM w Bydgoszczy będzie również uprawniona do dochodzenia od gminy (Miasta Bydgoszczy) odszkodowania za szkodę spowodowaną wydaniem aktu prawa niezgodnego z prawem, na podstawie przepisów kodeksu cywilnego dotyczących naprawienia szkody wyrządzonej przy wykonywaniu władzy publicznej – art. 417 kodeksu cywilnego. Z mocy art. 417¹ § 1 Kodeksu cywilnego jeżeli szkoda została wyrządzona przez wydanie aktu normatywnego, jej naprawienia można żądać po stwierdzeniu we właściwym postępowaniu niezgodności tego aktu m.in. ustawą. W naszym przypadku warunek ten ziści się po uprawomocnieniu się wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (oddaleniu skargi kasacyjnej przez Naczelny Sąd Administracyjny lub w przypadku jej niezłożenia przez gminę).

W dniu 27 lipca 20022 r. doręczono do PSM wyrok WSA z uzasadnieniem. Jak wynika z jego analizy Sąd stwierdził nieważność uchwały z uwagi na naruszenie przez Radę Miasta Bydgoszczy art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. – o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 679), dalej: u.g.k. WSA w Bydgoszczy uznał, że opłata za usługę odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych wprowadzona zaskarżoną uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy nie ma charakteru daniny publicznej, gdyż istnieje możliwość nieskorzystania z tej usługi. Jednocześnie WSA uznał, że cena która została ustalona nie poddaje się procesowi weryfikacji, ponieważ brak jest w zaskarżonej Uchwale regulacji o sposobie ustalenia ceny (kalkulacji) oraz określenia sposobu (metody) ustalania objętości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych. Nadto, zdaniem WSA w Bydgoszczy, ani uchwała ani jej uzasadnienie nie reguluje sposobu ustalania opłaty za przedmiotową usługę dla pojedynczego odbiorcy, w szczególności organ stanowiący nie ustalił w jaki sposób, przez kogo i w jakim trybie miałaby być ustalana powierzchnia terenów, w tym dachów z których odprowadzane są wody opadowe oraz sposobu (metody) ustalania objętości odprowadzanych wód.

Po wnikliwej analizie orzeczenia i jego skutków na przyszłość PSM w Bydgoszczy Zarząd zdecydował o złożeniu skargi kasacyjnej od ww. wyroku, pomimo że akceptuje rozstrzygnięcie postaci stwierdzenia nieważności Uchwały. Kwestionujemy jednakże co do zasady możliwość stanowienia przez radę gminy w sprawach opłat za wody opadowe i roztopowe odprowadzane do kanalizacji deszczowej, ponieważ w naszej opinii art. 4 ust. 1 pkt 2 u.g.k. w ogóle nie może stanowić podstawy do ustanowienia opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, z uwagi na brak elementu dobrowolności przy korzystaniu z systemu kanalizacji deszczowej.

 

 

Nasi Partnerzy