Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr 13/2021

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr 13 pod nazwą:

„Utrzymanie i bieżąca pielęgnacja terenów zewnętrznych i zielonych oraz zimowe utrzymanie ciągów pieszych, jezdnych i parkingów.

Dotyczy nieruchomości:

OBSZAR I:       Gołębia 57, Jaskółcza 48, Gołębia 63, 65, Konopczyńskiego 1

OBSZAR II:      Gnieźnieńska 17, 17A, 17B, 21; Fałata 8, 9, 10, 14; Gołębia 26a, 28, 30,30A; Strzelecka 43

OBSZAR III:     Sokołów Bydgoskich 1

OBSZAR IV:     Gołębia 45, 47; Jaskółcza 42

Zamawiający: Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy

Zaświat 32, 85-685 Bydgoszcz

Tel. 52 342-07-66

e-mail: administracja@psm.bydgoszcz.pl

  1. Przedmiot zamówienia: Utrzymanie i bieżąca pielęgnacja terenów zewnętrznych i zielonych oraz zimowe utrzymanie ciągów pieszych, jezdnych i parkingów na nieruchomościach wymienionych w załączniku.
  2. Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
  3. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  4. Kryteria oceny ofert: znajdują się w SIWZ.
  5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: w załączeniu
  6. Termin i miejsce składania ofert: Sekretariat Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy przy ul. Zaświat 32 w Bydgoszczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.08.2021 r. do godz. 1000. Pod pojęciem termin składania ofert rozumie się termin osobistego złożenia oferty w Sekretariacie Spółdzielni lub datę i godzinę wpływu do Spółdzielni przesyłki pocztowej, kurierskiej, itp.
  7. Otwarcie ofert: otwieranie ofert odbywa się bez udziału oferentów lub ich przedstawicieli.
  8. Upoważniony do kontaktu z oferentami: Przemysław Widźgowski w siedzibie Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy przy ul. Zaświat 32,    Dział Techniczno-Eksploatacyjny, tel. 52 373-15-42 wew. 303.

 

Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn lub zorganizowania rozmów
z oferentami.

Nasi Partnerzy