Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy zaprasza do udziału w przetargach na wykonanie okresowych przeglądów technicznych w latach 2019 – 2021 w budynkach znajdujących się w zasobach spółdzielni.

Wszystkie informacje dotyczące poniższych przetargów na przeglądy techniczne zawarte są w pełnym ogłoszeniu o przetargu i załącznikach przy każdym z 9 przetargów.

Oferty można składać do dnia 15.11.2018 roku do godz. 1200 w sekretariacie Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kołobrzeskiej 15 w Bydgoszczy. Pod pojęciem termin składania ofert rozumie się termin osobistego złożenia oferty w Sekretariacie Spółdzielni lub datę i godzinę wpływu do Spółdzielni przesyłki pocztowej, kurierskiej, itp.

UWAGA:

Warunkiem niezbędnym do uczestnictwa w każdym z przetargów jest maksymalna odległość siedziby Oferenta/Przyszłego Wykonawcy do 150 km od Bydgoszczy.

Przetarg nieograniczony nr 3 – Wykonanie Pięcioletniej Kontroli Stanu Technicznego Instalacji Elektrycznej, Pomiarów Rezystancji Izolacji i Skuteczności Zerowania, Kontroli Instalacji Piorunochronnych w latach 2019-2021 budynków będących w zasobach Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, a wyszczególnionych w załącznikach do przetargu: nr 1 (2019r.), nr 2 (2020r.), nr 3 (2021r.).

Przetarg nieograniczony nr 5 – Wykonanie Okresowego Przeglądu Przewodów Kominowych Wentylacyjnych, Spalinowych i Dymowych w latach 2019-2021 budynków będących w zasobach Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, a wyszczególnionych w załącznikach do przetargu: nr 1 (2019r.), nr 2 (2020r.), nr 3 (2021r.).

Przetarg nieograniczony nr 6 – Wykonanie Corocznej Kontroli i Pomiarów Wybranych Elementów Instalacji Przeciwpożarowej w garażach wielostanowiskowych w latach 2019-2021, w budynkach będących w zasobach Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, a wyszczególnionych w załącznikach do przetargu: nr 1 (2019r.), nr 2 (2020r.), nr 3 (2021r.).