CZŁONKOSTWO W POMORSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BYDGOSZCZY

2018.11.15

CZŁONKOSTWO W POMORSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
W BYDGOSZCZY

Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy przypomina, iż zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 845 ze zm.) jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu albo ekspektatywa własności należy do kilku osób, członkiem spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom. Zatem wszyscy uprawnieni mogą złożyć zgodne oświadczenie woli wskazujące kto będzie członkiem Spółdzielni.

W przypadku braku zgodnego oświadczenia i zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzygnięcia dokonuje sąd w postępowaniu nieprocesowym. Wówczas Spółdzielnia wyznaczy Państwu termin, nie dłuższy niż 12 miesięcy, do wystąpienia do sądu z wnioskiem
o rozstrzygnięcie, kto będzie członkiem Spółdzielni. Niezłożenie w wyznaczonym przez Spółdzielnię terminie wniosku do sądu wyboru dokonuje Spółdzielnia. Spółdzielnia dokonuje wyboru poprzez losowanie spośród osób uprawnionych. O dokonanym wyborze powiadamia wybraną osobę na piśmie w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru.

Do czasu rozstrzygnięcia przez sąd nieprocesowy lub wyboru przez Spółdzielnię osoby, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu albo ekspektatywa własności, mogą wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu wykonywania uprawnień wynikających z członkostwa w spółdzielni.

Przeglądy przewodów kominowych, wentylacyjnych oraz instalacji gazowej

2018.11.06

Administracja Osiedli PSM w Bydgoszczy informuje o drugim terminie przeglądu przewodów kominowych, wentylacyjnych oraz przeglądu instalacji gazowej w budynku i wszystkich lokalach wg załączonego harmonogramu.

Osoby, które nie udostępniły jeszcze mieszkań w celu dokonania przeglądu prosimy o udostępnienie mieszkania w celu sprawdzenia prawidłowości działania wentylacji, dokonania pomiarów ciągu wentylacji oraz kontroli sprawności instalacji gazowej jeżeli lokal jest w nią wyposażony.

Kontakt z wykonawcą możliwy jest pod numerem telefonu: 518-087-741.

Budowa na medal 2018

2018.10.30

Miło nam poinformować, że po raz kolejny Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy otrzymała nagrodę GRAND PRIX Budowa na medal Pomorza i Kujaw 2018 za inwestycję „LEŚNY ZAKĄTEK 2” przy ul. Zaświat 28, 30, 32.

 

Określenie przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości przy ulicy Zaświat 30 w Bydgoszczy

2018.10.16

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że w dniu 15.10.2018 r. podjął Uchwałę Zarządu nr 66 /2018 określającą przedmiot odrębnej własności lokali położonych w nieruchomości wielobudynkowej w budynkach przy ul.Zaświat 28,30,32 w Bydgoszczy.
Uchwała Zarządu nr 66/2018 znajduje się do wglądu w siedzibie Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy przy
ulicy Kołobrzeskiej 15.

Uchwała w sprawie udziału spółdzielców w wyborach samorządowych

2018.10.04

Uchwała w sprawie udziału spółdzielców w wyborach samorządowych

Uchwała nr 17/2018 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 3 lipca 2018 r.
w sprawie udziału spółdzielców w wyborach samorządowych

Krajowa Rada Spółdzielcza,

  • w przekonaniu, że naszemu krajowi, jak i całej Europie, niezbędna jest ekonomia oparta o wartości spółdzielcze – ekonomia, która umożliwi wszystkim obywatelom pełne korzystanie z efektów rozwoju gospodarczego, a sam rozwój uczyni trwałym i zrównoważonym;
  • uznając, że spółdzielnie winny odgrywać kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości naszego kraju, aby razem budować Polskę, w której ludzie znajdą się w samym sercu gospodarki kierującej się wartościami demokracji, partycypacji i integracji społecznej;
  • w trosce o zapewnienie warunków funkcjonowania i rozwoju spółdzielczości w Polsce;
  • oraz biorąc pod uwagę, że skuteczność i efektywność naszych działań w dużym stopniu zależą od dobrych relacji ze strukturami samorządu terytorialnego wszystkich szczebli i współpracy z działaczami samorządowymi

postanawia zwrócić się do spółdzielni i organizacji spółdzielczych, spółdzielców, członków ich rodzin oraz wszystkich osób posiadających rekomendację Krajowej Rady Spółdzielczej o:

  1. zgłaszanie kandydatów do rad gmin, powiatów i województw oraz na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wywodzących się ze środowiska spółdzielczego, bądź silnie z nim związanych oraz udzielenie im pełnego poparcia,
  2. spółdzielczą solidarność w okresie przedwyborczym z zakresie czynnego korzystania z praw wyborczych przez członków, pracowników, działaczy spółdzielczych i ich rodzin w wyborach samorządowych,
  3. zawieranie międzyspółdzielczych porozumień wyborczych dla organizowania poparcia dla kandydatów wspierających rozwój ruchu spółdzielczego oraz podejmowanie merytorycznej współpracy z komitetami wyborczymi i strukturami samorządowymi w zakresie opracowywania programów wyborczych uwzględniających zagadnienia funkcjonowania spółdzielczości.

Uchwałę podpisali:

Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego KRS, dr Jerzy Jankowski,
sekretarz Zgromadzenia Ogólnego KRS, Maciej Palej

Wymiana wodomierzy 2018 III termin

2018.06.04

Administracja Osiedli Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, o terminach wymiany legalizacyjnej wodomierzy, na nowe z radiowym odczytem, zamontowanych w lokalach przy ul. Gołębiej 30, Gołębiej 30A, Gołębiej 47 oraz Powstańców Warszawy 6A (mieszkania od 1 do 51).

Prosimy o umożliwienie wejścia do lokali zgłaszającym się przedstawicielom firmy Metrona, celem dokonania wymiany w/w urządzeń. Jeżeli istnieje taka konieczność należy zdemontować płytki ceramiczne, płyty kartonowo-gipsowe, bądź inne wyposażenie, które uniemożliwia wymianę. Zwracamy się z prośbą o zapewnienie swobodnego dostępu do wodomierzy.

Kontakt z wykonawcami prac możliwy jest pod numerami: 696-104-215, 665-824-021.

 

Załączniki

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2018.05.29

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy przekazuje informację w jaki sposób przetwarza dane osobowe oraz jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą.

Wymiana wodomierzy 2018

2018.04.09

Administracja Osiedli Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, o terminach wymiany legalizacyjnej wodomierzy, na nowe z radiowym odczytem, zamontowanych w lokalach przy ul. Gołębiej 30, Gołębiej 30A, Gołębiej 47 oraz Powstańców Warszawy 6A (mieszkania od 1 do 51).

Harmonogram prac (kliknij tutaj).

Prosimy o umożliwienie wejścia do lokali zgłaszającym się przedstawicielom firmy Metrona, celem dokonania wymiany w/w urządzeń. Jeżeli istnieje taka konieczność należy zdemontować płytki ceramiczne, płyty kartonowo-gipsowe, bądź inne wyposażenie, które uniemożliwia wymianę. Zwracamy się z prośbą o zapewnienie swobodnego dostępu do wodomierzy.

Kontakt z wykonawcami prac możliwy jest pod numerami: 696-104-215, 665-824-021.