Dzień Otwarty Notariatu

2023.10.23

W dniu 18 listopada 2023 r. w godzinach 16:00 – 18:00 odbędzie się Dzień Otwarty Notariatu, który jest ogólnopolską akcją edukacyjno-społeczną organizowaną przez samorząd terytorialny. Spotkanie odbędzie się w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Bydgoszczy przy ul. Plac Wolności 9.

W tym roku tematem spotkania będzie „Porozmawiaj z notariuszem o zmianach w prawie spadkowym i ich skutkach”. Celem spotkania jest edukacja prawna obywateli w zakresie zagadnień leżących w kompetencjach notariuszy. Udział w spotkaniu jest nieodpłatny.

 

Sezon grzewczy2023/24

2023.10.09

Informujemy, że w dniach 9-10 października będzie włączane ogrzewanie do budynków mieszkalnych. Uprzejmie prosimy o otwarcie zaworów grzejnikowych do pozycji maksymalnej (czerwona gwiazdka lub strzałka). Powyższe ma na celu uniknięcie późniejszych zapowietrzeń instalacji CO. 

Przetarg ograniczony nr 6/2023 na roboty rozbiórkowe

2023.10.06

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy zaprasza zaproszonych Wykonawców do wzięcia udziału w przetargu i złożenia swojej oferty cenowej na roboty rozbiórkowe p.n. „Roboty rozbiórkowe dwóch budynków mieszkalnych i budynku gospodarczego, zlokalizowanych na nieruchomości przy ul. Gołębiej 43 w Bydgoszczy (działka o numerze ewidencyjnym 7/2 w obrębie 0086) wraz z uporządkowaniem i wyrównaniem terenu”.

Wszystkie informacje na temat w/w zamówienia i materiały potrzebne do złożenia oferty zawarte są
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które zaproszeni Wykonawcy otrzymali wraz z zaproszeniem.

Oferty prosimy złożyć do dnia 13.10.2023 roku do godz. 1000 w sekretariacie Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy przy ul. Zaświat 32 w Bydgoszczy. Pod pojęciem termin składania ofert rozumie się termin osobistego złożenia oferty w Sekretariacie Spółdzielni lub datę i godzinę wpływu do Spółdzielni przesyłki pocztowej, kurierskiej, itp.

Uprzejmie zapraszamy do złożenia oferty na powyższe zamówienie.