Przeglądy kominiarskie i gazowe III termin 2017

2017.12.22

Administracja Osiedli PSM w Bydgoszczy informuje o trzecim terminie przeglądu przewodów kominowych, wentalacyjnych oraz przeglądu instalacji gazowej w budynku i wszystkich lokalach wg załączonego harmonogramu.

Osoby, które nie udostępniły jeszcze mieszkań w celu dokonania przeglądu prosimy o udostępnienie mieszkania w celu sprawdzenia prawidłowości działania wentylacji, dokonania pomiarów ciągu wentylacji oraz kontroli sprawności instalacji gazowej jeżeli lokal jest w nią wyposażony.

Kontakt z wykonawcą możliwy jest pod numerem telefonu: 518-087-741.

Harmonogram przeglądów (kliknij tutaj).

ŚWIADECTWO EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

2017.12.05

Uprzejmie informujemy, że Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy otrzymała Świadectwo Efektywności Energetycznej o wartości 52 toe. 20 listopada 2017 r. przyznał je Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Świadectwo Efektywności Energetycznej (Biały certyfikat) jest potwierdzeniem deklarowanej oszczędności energii, wynikającej z przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. W przypadku PSM były to działania związane z modernizacją oświetlenia w budynkach wielorodzinnych. Warunkiem ubiegania się o świadectwo było pełne finansowanie działań służących oszczędności energii.

Świadectwa efektywności energetycznej, czyli tzw. białe certyfikaty, to mechanizm stymulujący i wymuszający zachowania prooszczędnościowe. Białe certyfikaty można uzyskać tylko za przedsięwzięcia o najwyższej efektywności ekonomicznej.
Na przedsiębiorstwa sprzedające energię elektryczną, ciepło lub paliwa gazowe odbiorcom końcowym Ustawa efektywności energetycznej nakłada obowiązek pozyskania i przedstawienia do umorzenia prezesowi URE określonej ilości świadectw efektywności energetycznej lub uiszczenia opłaty zastępczej. Do wydawania tych świadectw oraz ich umarzania upoważniony jest prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Prezes URE zakwalifikował przedsięwzięcia realizowane przez Pomorską Spółdzielnię Mieszkaniową jako „Zwiększenie oszczędności energii przez odbiorców końcowych” i wycenił je na 52 toe.

Przeglądy kominiarskie i gazowe II termin 2017

2017.10.31

Administracja Osiedli PSM w Bydgoszczy informuje o drugim terminie przeglądu przewodów kominowych, wentylacyjnych oraz przeglądu instalacji gazowej w budynku i wszystkich lokalach wg załączonego harmonogramu.

Osoby, które nie udostępniły jeszcze mieszkań w celu dokonania przeglądu prosimy o udostępnienie mieszkania w celu sprawdzenia prawidłowości działania wentylacji, dokonania pomiarów ciągu wentylacji oraz kontroli sprawności instalacji gazowej jeżeli lokal jest w nią wyposażony.

Kontakt z wykonawcą możliwy jest pod numerem telefonu: 518-087-741.

Harmonogram przeglądów (kliknij tutaj)

Wymiana podzielników kosztów ciepła – Jesień 2017

2017.09.25

Administracja Osiedli PSM w Bydgoszczy informuje o terminach wymiany przez firmę TECHEM podzielników kosztów centralnego ogrzewania zamontowanych w lokalach przy Gnieźnieńskiej 17, 17A, 17B, Gołębiej 65, Gołębiej 73 mieszkania nr 35- 73, Leszczyńskiego 61A, Sokołów Bydgoskich 1, 2, 4.
Harmonogram prac (tutaj).

Prosimy o umożliwienie wejścia do lokali zgłaszającym się przedstawicielom wykonawcy prac, celem dokonania wymiany w/w urządzeń. Zwracamy się z prośbą o zapewnienie swobodnego dostępu do podzielników. Jeżeli istnieje taka konieczność należy zdemontować zabudowę lub przesunąć meble, które uniemożliwiałaby wymianę.

Kontakt z firmą TECHEM możliwy jest pod numerem telefonu: 662-286-159

Czyszczenie przewodów kominowych

2017.06.03

Administracja Osiedli Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje o terminach czyszczenia przewodów kominowych w budynkach będących w zasobach PSM.
Na czas w/w prac prosimy o zasłonięcie kratek wentylacyjnych w celu uniknięcia zabrudzenia mieszkania.
Powyższe czynności będą przeprowadzane na dachu, w związku z tym nie ma potrzeby udostępniania mieszkań.
Harmonogram prac (tutaj).

Kontakt z wykonawcą prac Zakładem Usług Technicznych „E.W.A.” możliwy jest pod numerem telefonu: 56 623 87 88.

Dzień Statystyki Polskiej

2017.01.31

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy prowadzi od kilku lat zintensyfikowane działania mające na celu zachęcenie społeczeństwa do udziału w ankietowych badaniach statystycznych statystyki publicznej, zbudowanie pozytywnego nastawienia mieszkańców naszego województwa i uzyskanie przychylności wobec ankieterów statystycznych, którzy pukają do drzwi naszych mieszkań.

Poniżej zamieszczamy plakat który, zawiera informację o terminach aktualnie przeprowadzanych statystycznych badaniach społecznych oraz sposobie weryfikacji tożsamości ankietera.

Zakończenie przeglądów kominiarskich i gazowych

2016.12.15

Administracja Osiedli PSM uprzejmie informuje o zakończeniu w roku bieżącym okresowego przeglądu przewodów kominowych oraz przeglądu instalacji gazowej w budynkach zarządzanych przez PSM.

W związku z brakiem możliwości przeprowadzenia przeglądów w niektórych lokalach Zakład Usług Technicznych E.W.A. z Torunia dokona sprawdzenia w trzecim ostatecznym terminie zgodnie z załączonym harmonogramem i listą lokali.

Informujemy, iż honorowane będą również dostarczone indywidualne protokoły ze sprawdzenia działania instalacji gazowej oraz wentylacji.

Sprawę należy traktować jako pilną, gdyż związane jest to z bezpieczeństwem wszystkich mieszkańców budynku.

Kontakt z wykonawcą pod nr telefonu: 518-087-741

Harmonogram