FAIR PLAY 2022

2022.11.28

Po raz kolejny Spółdzielnia pochwalić się może otrzymaniem

Certyfikatu Jakości Biznesu „Przedsiębiorstwo Fair Play 2022” oraz Złotej Statuetki,

która przyznana została przez Kapitułę Programu.

                                                                 

                                      

Załączniki

Załączniki

30-lecie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych

2022.11.15

Regionalny Związek Rewizyjny założony został w 1992 r., w jego utworzeniu brało udział 13 przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych z regionu bydgoskiego. RZRSM odpowiada za lustracje, działalność doradczą czy reprezentowanie interesów poszczególnych spółdzielni przed instytucjami administracji państwowej czy samorządami.

Z okazji 30-lecia RZRSM w Bydgoszczy przedstawiciele związku zostali uhonorowani okolicznościowymi statuetkami.

Przy okazji tak licznego spotkania, w którym poza Prezesami Spółdzielni  udział brał prezydent miasta Bydgoszczy Rafał Bruski, poruszano bardzo ważne tematy dotyczące m.in. wzrostu kosztów ciepła, energii elektrycznej, czynszów, itp.

 

https://expressbydgoski.pl/obchody-zwiazku-spoldzielni-mieszkaniowych-okazja-do-wymiany-pogladow-i-rozmow-o-obecnych-problemach/ar/c1-17029431

Podziękowanie dla PSM

2022.10.19

Poniżej zamieszczamy podziękowanie dla Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy wystawione przez Narodowy Bank Polski za współpracę i wkład w działalność badawczą.

 

NBP podziękowanie

Kolejna nagroda dla Spółdzielni

2022.10.10

Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszcz pochwalić się może nagrodą w kategorii „Spółdzielnie średnie z przychodem z inwestycji” przyznaną przez miesięcznik Administrator i Menedżer Nieruchomości.

STOP – nie daj się oszukać!!!

2022.09.21

Pod takim hasłem Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy rozpoczyna wzmożoną kampanię profilaktyczną adresowaną do seniorów.

W województwie kujawsko-pomorskim od stycznia do końca sierpnia tego roku nasi seniorzy utracili w wyniku działania oszustów pieniądze w kwocie 2. 900 000 zł.!

Sposób  działania przestępców jest wciąż modyfikowany, ale działa na stałym schemacie – dzwoni telefon, oszust podaje się za policjanta lub wnuczka i prosi o pieniądze. Chcemy dotrzeć do każdego seniora żeby przede wszystkim działać profilaktycznie. Dlatego nakręciliśmy trzy spoty profilaktyczne, które będziemy rozpowszechniać tak aby wszyscy o tym mówili, aby wzajemnie się ostrzegali, aby otrzymując taki telefon chwilę się zastanowili, rozłączyli się i nie dali oszukać.

Proszę pamiętać! Ani policjanci, ani lekarze, ani urzędnicy nigdy nie dzwonią po pieniądze, nie proszą osób cywilnych, aby uczestniczyły w akcjach policyjnych w celu zatrzymywania sprawców. Policjanci nigdy nie każą wyrzucać pieniędzy przez okno ani nikogo po pieniądze nie przysyłają.  

Autor: kom. Kamila Mocarska – Wielgosz/ Wydział Prewencji KMP w Bydgoszczy

https://youtu.be/jkJjPO_-wmA

Nieważność uchwały Rady Miasta Bydgoszczy nr XVIII/418/19 z dnia 27 listopada 2019 r.

2022.09.16

Zarząd PSM w Bydgoszczy informuje, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy wyrokiem z dnia 7 czerwca 2022 r., sygn. akt II SA/Bd 1018/21, uwzględnił skargę Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy z dnia 5 lipca 2021 r. (oraz sześciu innych spółdzielni mieszkaniowych z Bydgoszczy) i stwierdził nieważność uchwały Rady Miasta Bydgoszczy nr XVIII/418/19 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia ceny za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych. W skardze PSM w Bydgoszczy podnosiła, że Rada Miasta Bydgoszczy przekroczyła swoje kompetencje, ponieważ żaden przepis prawa wskazany w podstawie prawnej uchwały nie upoważnia organu gminy do ustanowienia opłaty za usługę komunalną odprowadzania wód deszczowych i roztopowych do systemów zamkniętej lub otwartej kanalizacji deszczowej.

Wyrok WSA w Bydgoszczy nie jest prawomocny i gminie przysługuje prawo do złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w ciągu 30 dni od doręczenia wyroku z uzasadnieniem. Prawomocne rozstrzygnięcie stanowić będzie podstawę do dochodzenia przez Spółdzielnię zwrotu zapłaconych należności z tytułu opłat za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych od Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z o.o. Na skutek stwierdzenia przez sąd administracyjny nieważności uchwał przewidujących opłaty za odprowadzanie wód opadowych odpadnie podstawa prawna ustalenia tych opłat i uiszczone opłaty na rzecz MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o. staną się świadczeniami nienależnymi od momentu ich uiszczenia. PSM w Bydgoszczy będzie posiadać roszczenie do MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o. o ich zwrot o w przepisy kodeksu cywilnego dotyczące bezpodstawnego wzbogacenia (art. 405 w zw. z 410 Kodeksu cywilnego).

Ponadto, PSM w Bydgoszczy będzie również uprawniona do dochodzenia od gminy (Miasta Bydgoszczy) odszkodowania za szkodę spowodowaną wydaniem aktu prawa niezgodnego z prawem, na podstawie przepisów kodeksu cywilnego dotyczących naprawienia szkody wyrządzonej przy wykonywaniu władzy publicznej – art. 417 kodeksu cywilnego. Z mocy art. 417¹ § 1 Kodeksu cywilnego jeżeli szkoda została wyrządzona przez wydanie aktu normatywnego, jej naprawienia można żądać po stwierdzeniu we właściwym postępowaniu niezgodności tego aktu m.in. ustawą. W naszym przypadku warunek ten ziści się po uprawomocnieniu się wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (oddaleniu skargi kasacyjnej przez Naczelny Sąd Administracyjny lub w przypadku jej niezłożenia przez gminę).

W dniu 27 lipca 20022 r. doręczono do PSM wyrok WSA z uzasadnieniem. Jak wynika z jego analizy Sąd stwierdził nieważność uchwały z uwagi na naruszenie przez Radę Miasta Bydgoszczy art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. – o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 679), dalej: u.g.k. WSA w Bydgoszczy uznał, że opłata za usługę odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych wprowadzona zaskarżoną uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy nie ma charakteru daniny publicznej, gdyż istnieje możliwość nieskorzystania z tej usługi. Jednocześnie WSA uznał, że cena która została ustalona nie poddaje się procesowi weryfikacji, ponieważ brak jest w zaskarżonej Uchwale regulacji o sposobie ustalenia ceny (kalkulacji) oraz określenia sposobu (metody) ustalania objętości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych. Nadto, zdaniem WSA w Bydgoszczy, ani uchwała ani jej uzasadnienie nie reguluje sposobu ustalania opłaty za przedmiotową usługę dla pojedynczego odbiorcy, w szczególności organ stanowiący nie ustalił w jaki sposób, przez kogo i w jakim trybie miałaby być ustalana powierzchnia terenów, w tym dachów z których odprowadzane są wody opadowe oraz sposobu (metody) ustalania objętości odprowadzanych wód.

Po wnikliwej analizie orzeczenia i jego skutków na przyszłość PSM w Bydgoszczy Zarząd zdecydował o złożeniu skargi kasacyjnej od ww. wyroku, pomimo że akceptuje rozstrzygnięcie postaci stwierdzenia nieważności Uchwały. Kwestionujemy jednakże co do zasady możliwość stanowienia przez radę gminy w sprawach opłat za wody opadowe i roztopowe odprowadzane do kanalizacji deszczowej, ponieważ w naszej opinii art. 4 ust. 1 pkt 2 u.g.k. w ogóle nie może stanowić podstawy do ustanowienia opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, z uwagi na brak elementu dobrowolności przy korzystaniu z systemu kanalizacji deszczowej.

 

 

Bydgoski Budżet Obywatelski

2022.06.22

Szanowni Mieszkańcy,

po raz kolejny mieszkańcy Bydgoszczy mają możliwość zgłaszać pomysły na realizację projektów w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Swoje pomysły zgłaszać można do 5 lipca 2023 roku. Każdy mieszkaniec Bydgoszczy, ma możliwość zgłoszenia we własnym imieniu po trzy projekty ponadosiedlowe, osiedlowe, mikroprojekty osiedlowe oraz trzy projekty społeczne. Na projekty programu BBO w tym roku przeznaczono 16 mln złotych. Zgłaszane projekty muszą mieścić się w zadaniach własnych gminy oraz być ogólnodostępne. Projekt może być złożony przez każdego mieszkańca Bydgoszczy, bez względu na wiek oraz bez konieczności posiadania meldunku.

Więcej na

https://www.bdgbo.pl/2022/05/bbo.html

https://ankiety.um.bydgoszcz.pl/index.php/498287?lang=pl